Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynków warsztatów szkolnych oraz zakup wyposażenia oprogramowania dla zawodów technik logistyk i technik mechanik w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie i dla zawodów ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie.


Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu dla Zespołu Szkół nr 1 oszacowana została na kwotę 3 190 075,30 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2 711 564,00 zł, natomiast wartość projektu opracowanego dla Zespołu Szkół nr 2 została oszacowana na 5 176 066,68 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 4 399 656,67 zł.