Zapraszamy na obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  7 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.

III. Debata nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach za 2015 rok:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
b/ dyskusja.

IV. Debata nad oceną wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014 – 2020:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
b/ dyskusja.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka    z o.o. w Goleniowie na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok:

a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” i wykorzystania dotacji:

a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIV. Zamknięcie obrad sesji.