Do Urzędu Miejskiego w Moryniu wpływają liczne skargi dotyczące psów swobodnie biegających po ulicach.


Jak wyjaśnia burmistrz Morynia Józef Piątek:
- Nawet mały pies może wywołać strach lub obawę, ponieważ każdy z nas inaczej reaguje, nie można również przewidzieć zachowania psa biegającego swobodnie bez właściciela.

Burmistrz podkreśla, że nawet powierzchowne zranienie człowieka, niezależnie od wieku, wielkości i rasy psa może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych i publikuje informacje, jak powinni postępować oraz czego nie robić właściciele czworonogów. 

Do informacji podane zostało także jaką odpowiedzialność karną może ponieść właściciel psa nie stosujący się do poniższych zasad.
 
WŁAŚCICIELU PSA!

  • pilnuj i prowadź psa na smyczy;
  • zwalniaj psa ze smyczy jedynie na swojej posesji pod warunkiem, że posesja jest ogrodzona tak by pies nie zdołał pokonać ogrodzenia;
  • oznacz swoją posesję tabliczką informacyjną np. Uwaga pies!;
  • możesz zwolnić psa ze smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi;
  • usuwaj zanieczyszczenia pozostawione przez psa w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

WŁAŚCICIELU PSA! TEGO NIE WOLNO CI ROBIĆ!

  • wypuszczać psa bez nadzoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;
  • wprowadzać psa na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem.

CO GROZI ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD?

Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa, zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015, poz. 1094 ze zm.) podlega karze grzywny  do 250 zł albo karze nagany. Ponadto właściciel może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez psa (art. 431 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)).