Konsultacje społeczne dotyczące projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu

Burmistrz Myśliborza informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących remontu i przebudowy rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu – ETAP I.

Zakres opracowania obejmuje centralną część rynku oraz wschodni ciąg pieszo-jezdny do linii pierzei wschodniej zlokalizowaną na działkach nr ewid. 144, 145 i 146 obręb 2 m. Myślibórz. Zakres opracowania nie zmienia istniejącej funkcji rynku.

Opracowanie obejmuje:
- usunięcie wybranych istniejących elementów małej architektury i nawierzchni,
- budowa nowej nawierzchni z przywróceniem dawnej funkcji rynku z utwardzonym centralnym placem,
- usunięcie wybranych elementów zieleni oraz pielęgnacja i nowe nasadzenia,
Projekt nowej małej architektury:
- fontanna w nawierzchni posadzki rynku,
- przeniesienie dwóch istniejących pomników,
- ławki,
- stałe kosze na śmieci,
- stojaki na rowery,
- tablice informacyjne,
- 3 maszty,
- gazony z ławkami,
- przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury na cele przebudowy rynku w tym budowa:
- instalacji wodociągowej na cele fontanny, dostawy wody na cele imprez, poidełka nawadniania zieleni,
- instalacji kanalizacji sanitarnej na cele odprowadzenia ścieków z fontanny,
- instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z utwardzonej nawierzchni rynku,
- instalacji elektroenergetycznej na cele zasilenia fontanny, oświetlania placu rynku i budynku urzędu oraz dostawy energii na cele imprez

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Myślibórz opinii dotyczących opracowywanego projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w okresie od dnia 22 lipca 2019 roku do dnia 
6 sierpnia 2019 roku, w następującej formie:
1. pisemnej z wykorzystaniem formularza do zgłaszania uwag,
2. elektronicznej poprzez przesłanie formularza do zgłaszania na adres e-mail: planowanie.umig@mysliborz.pl,
3. punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, pokój nr 307, tel. 95 747 20 66.
4. otwartego spotkania z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Myślibórz, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 roku, o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej przy ul. I Maja 19, 74-300 Myślibórz.