Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn i niektóre kobiety, którzy kończą w danym roku kalendarzowy 19 lat.
W przypadku kobiet obowiązek dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria. Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Myśliborskim będzie w terminie od 08 do 26.04. Dla mężczyzn z gminy Dębno będzie w terminie od 08 do 10.04.2019 r., a dla kobiet w dniu 25.04.2019 r. od godz. 8.00. Pytania proszę kierować pod nr 507030112 – Zbigniew Podziński - Komendant straży miejskiej. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. dotyczy: mężczyzn urodzonych w 2000 roku; mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub po zakończeniu kwalifikacji, jeżeli wnioski o jej zmianę złożyły przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w trybie art. 28ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi zobowiązane są również kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków; Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). O miejscu i terminie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej informują także rozplakatowane obwieszczenia. Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, aby dowiedzieć się dokładnie, kiedy i gdzie należy stawić się do kwalifikacji. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji w tym roku kalendarzowym, w którym dana osoba kończy 19 lat, obowiązek ten winien zostać spełniony do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 24 lata. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dotrzyma tego ostatniego terminu, jest obowiązana zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy, dłuższy niż trzy miesiące. Kwalifikacja wojskowa polega na poddaniu się obowiązkowym badaniom lekarskim, na których podstawie powiatowa komisja lekarska określa kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. Na tej podstawie wojskowy komendant uzupełnień wydaje książeczkę wojskową oraz przenosi daną osobę do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, co oznacza, że w okresie pokoju osoba taka nie będzie powoływana do zasadniczej służby wojskowej, jak również przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. Każda osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej, może zwrócić się do wojskowego komendanta uzupełnień o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Osoby, które podczas kwalifikacji wojskowej otrzymają orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej o tzw. czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), nie będą posiadały uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony przez czas, na jaki ta kategoria została przyznana. Po upływie tego okresu osoby te będą ponownie wzywane do powiatowej komisji lekarskiej i wówczas otrzymają orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej lub jej braku. Po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia, będą także posiadały uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony. Powszechny obowiązek obrony a pobyt na stałe zagranicą Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.