EGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA WIDOKÓWKĘ PROMUJĄCĄ WALORY GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

pn. „Trzcińsko-Zdrój – Miasto Gotyckich Bram i Wież”.

 

Trzcińskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym na widokówkę promującą Gminę Trzcińsko-Zdrój

pt. „Trzcińsko-Zdrój – Miasto Gotyckich Bram i Wież”.

 

Cele konkursu

1. Celem konkursu jest prezentacja gminy Trzcińsko-Zdrój w formie artystycznej, zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę – jego zabytki, przyrodę, tradycję, kulturę i historię.

2. Stworzenie ze zdjęć widokówki ukazującej walory Gminy Trzcińsko-Zdrój

3. Zwiększenie rozpoznawalności zarówno samego miasta, jego elementów charakterystycznych, jak i całej Gminy.

 

Warunki ogólne          

1. Poniższy Regulamin określa warunki, zasady i zakres uczestnictwa w konkursie.

2. Organizatorem konkursu jest Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, bez podziału na kategorie wiekowe, uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

4. Konkurs rozpoczyna się 01.04.2016 r. Widokówki należy składać do 13.05.2016 r.

5. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej www.tcktz.naszgok.pl.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację informacji o uczestnikach oraz działaniach podjętych w ramach konkursu.

7. W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu lub jego unieważnienia.

 

Zasady konkursu

1. Każdy zgłaszający może dostarczyć maksymalnie 3 prace konkursowe, w formie fotografii przedstawiających  zabytki gminy i jej krajobrazy.

2. Praca konkursowa może mieć tylko jednego autora oraz nie może naruszać praw osób trzecich.

3. Praca konkursowa powinna być dostarczona w wersji elektronicznej, format JPG, w jak najwyższej rozdzielczości oraz papierowej ( format A4) wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Prace należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Trzcińskie Centrum Kultury, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

 

Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I obejmuje: 

* Nadsyłanie prac konkursowych przez uczestników w terminie do 13 maja 2016 roku;

* Wybór przez komisję konkursową 5 najlepszych prac,

Etap II obejmuje: 

* poddanie pod głosowanie 5 najlepszych prac wybranych w I Etapie poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.tcktz.naszgok.pl  oraz Facebooku Tck głosować będzie mógł każdy odwiedzający profil Trzcińskiego Centrum Kultury, do 23 maja 2016 r.;

* ogłoszenie zwycięzcy i przekazanie nagrody nastąpi 27 maja 2016 r. podczas oficjalnego otwarcia Dni Trzcińska-Zdroju 2016

Nagrody

1. Organizator przewiduje upominki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych prac

2. Zwycięskie prace zostaną również wydane w formie widokówek.

 

Postanowienia końcowe

1. Organizator uzyskuje nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania nadesłanych prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wszelkich polach eksploatacyjnych dla celów informacyjnych i promocyjnych, a zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich do pracy na Organizatora.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autora pracy, a wymaganych niniejszym Regulaminem.

3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, jeżeli:

   a) jego praca jest niezgodna z Regulaminem Konkursu;

   b) jego praca okaże się identyczna bądź podobna do znanych już prac;

c) jego praca narusza prawa autorskie osób trzecich.

4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac zgłoszonych do konkursu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.