Chcąc uzyskać alimenty na małoletnie dziecko lub dzieci, przedstawiciel ustawowy tego małoletniego (rodzic) musi wnieść pozew o alimenty (zarówno o ustalenie ich wysokości po raz pierwszy, jak i o ich podwyższenie) przeciwko drugiemu z rodziców do właściwego sądu rodzinnego (z reguły pozew wnoszony jest do sądu rejonowego właściwego ze względu na zamieszkanie dziecka). Pozew taki nie podległa opłacie. Jakie warunki musi spełniać taki pozew?

 

Przede wszystkim powinien spełniać warunki przewidziane dla każdego pisma procesowego. Musi więc wskazywać, m.in. nazwę sądu, do którego jest wnoszony, zawierać oznaczenie stron (oraz ich adresów), oznaczenie rodzaju pisma, wymieniać załączniki, które są dołączone do pisma. Pismo powinno być również podpisane przez osobę wnoszącą. Sam pozew, winien dodatkowo, określać czego dana strona się domaga, tj. w tym wypadku dostatecznie skonkretyzować roszczenie, którego dochodzi osoba wnosząca pozew.

 

W przypadku żądania alimentacyjnego winna więc zostać wskazana, m.in. kwota żądanych alimentów oraz to na rzecz kogo i przez kogo mające być one płacone. Zasadnym jest także wskazanie od kiedy alimenty te mając być płacone. W dalszej kolejności osoba składająca pozew (powód) winna wskazać fakty, na których opiera swoje roszczenie oraz wskazywać dowodowy na ich oparcie. W tym celu, w pozwie winny zostać też zawarte wnioski o przeprowadzenie stosownych dowodów.

 

Jakie więc fakty winien udowodnić powód (jest to pewne uproszczenie – powodem w sprawach o alimenty na małoletnie dziecko, będzie właśnie to dziecko, ale reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica), aby uzyskać alimenty? W pierwszej kolejności winien udowodnić, że osoba pozwana (np. ojciec dziecka) jest osobą obowiązaną do zapłaty tych alimentów. I tak, w przypadku ojca, fakt pokrewieństwa - co do zasady – będzie wynikał z aktu urodzenia dziecka. Następnie – jeżeli chodzi już o samą wysokość alimentów – znaczenie mają zasadniczo dwie kwestie. Pierwszą z nich są koszty zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka, drugą natomiast zdolności i możliwości zarobkowe obowiązanego do zapłaty alimentów (w tym wypadku ojca dziecka). Im te koszty oraz zdolności i możliwości zarobkowe są wyższe – tym większa szansa na uzyskanie alimentów w większej wysokości.

 

Oczywiście, ciężar udowodnienia wyżej wymienionych faktów spoczywa na powodzie, a tym samym to powód poniesie negatywne konsekwencje niesprostania temu obowiązkowi. Nie oznacza to też, że osoba żądająca alimentów nie może skorzystać z pomocy podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem tego rodzaju spraw jak, np. kancelaria adwokacka rumia i w ten sposób ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata, który będzie prowadził daną sprawę alimentacyjną. Może to być pomocne zwłaszcza w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego – składania wniosków o przesłuchanie świadków (oraz uczestniczenie w ich przesłuchaniu), wniosków o zwrócenie się do określonych instytucji o uzyskanie stosownych dokumentów, czy też właściwy dobór dokumentów posiadanych przez stronę, które winny zostać przedłożone w sądzie. Dopiero bowiem po tak przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd wyda wyrok, w którym orzeknie co żądania alimentacyjnego zgłoszonego przez stronę.