13 stycznia 2018 r. w Dębnie odbędzie się Bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach 13. ogólnopolskiej akcji Policz się z cukrzycą. Organizatorami imprezy jest Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno oraz OSIR Dębno. Jest to trzeci bieg z cyklu Grand Prix Dębno.

Regulamin:

I. TERMIN I MIEJSCE:


1. Bieg odbędzie się 13.01.2019r. o godz. 12:00  dookoła  jeziora  Lipowo
2. Biuro zawodów znajdować się będzie Dębnowskim Ośrodku  Kultury przy ulicy Daszyńskiego 20 będzie czynne w godz. 10:00-11:30.
3. Start i meta będą zlokalizowane przy  promenadzie (okolice mostu).
4. Dystans biegu wynosi około 8 km (4 pętle dookoła jeziora  Lipowo )
 

II. CEL BIEGU:


1. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dębna i okolic.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

5. Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP.
 

III.ZASADY UCZESTNICTWA:


1. W biegu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie, które do 13.01.2019r. ukończą 16 lat, mogą wziąć udział w biegu wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany osobiście w Biurze Zawodów.
4. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
5. Zawodnicy nie będą ubezpieczeni od NNW i w biegu startują na własną odpowiedzialność. Należy bezwzględnie stosować się do zasad ruchu drogowego, wskazówek służb porządkowych oraz zachować elementarną ostrożność.
6. Podpisanie karty zawodnika w biurze oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem i startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7. Zawodnicy poprzez podpisanie karty zgłoszeniowej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych oraz do wykorzystywania swojego wizerunku do celów reklamowych.
 

IV ZGŁOSZENIE I OPŁATY
1. Zapisy na bieg będą odbywały się przez internet  

2.  obowiązuje  opłata startowa w wysokości 25 zł. 

Z każdej wniesionej opłaty startowej organizator przekaże kwotę 5 zł na rzecz WOŚP​

-wpłatę należy dokonać  na konto GBS Barlinek  10 8355 0009 0015 6329 2000 0001

-w tytuł przelewu proszę wpisać swoje imię nazwisko i rok urodzenia
 

Zgłoszenie uważa się za dokonane dopiero po zaksięgowaniu przez organizatorów opłaty startowej.

 

2. Limit uczestników w biegu  wynosi 150 osób. 

3. Po osiągnięciu limitu  150 uczestników lista zostanie zamknięta a wpłaty nie będą przyjmowane.

 

 V. NAGRODY:
1. Dla  zawodników przewidziane są pamiątkowe medale, woda oraz gorący posiłek na mecie.
2. Zwycięzcy biegu w kategorii mężczyzn i kobiet  otrzymają  puchary

3. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników  obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub ukradzione w trakcie imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany regulaminu imprezy bez podawania przyczyn.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

6.  W uzasadnionych przypadkach ze względu na bezpieczeństwo uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy biegu.

 

7. Grand Prix Dębna obejmuje cykl  4 biegów. Bieg na rzec WOŚP jest trzecim biegiem z tego cyklu.

8. Organizator prowadzi klasyfikację wśród uczestników w kategorii kobiet i mężczyzn.

9.  Punktacja uzależniona jest od zajętego miejsca:

 

1 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :100

2 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :80

3 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :60

4 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :50

5 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :45

6 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :40

7 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :36

8 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :32

9 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :29

10 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :26

11 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :24

12 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :22

13 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :20

14 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :18

15 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :16

16 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :15

17 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :14

18 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :13

19 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :12

20 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :11

21 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :10

22 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :9

23 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :8

24 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :7

25 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :6

26 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :5

27 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :4

28 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :3

29 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :2

30 MIEJSCE  LICZBA  PUNKTÓW :1

 

Pozostali    1 punkt

 Osoby które ukończą bieg na 30-stym i kolejnych  miejscach w dół klasyfikacji otrzymują 1 punkt.

 

10. W przypadku osób z tą samą  ilością punktów decydują czasy z poszczególnych biegów .

11. Zwycięzcy cyklu biegów  zostaną uhonorowani nagrodami.