Uprzejmie informujemy, że Gmina Moryń zamierza przystąpić do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których będzie beneficjentem.
W przypadku otrzymania przez Gminę Moryń dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące: właścicielem domów jednorodzinnych, właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych, najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.
Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektów proszone są o wypełnienie i złożenie ankiet, które można pobrać ze strony internetowej: www.moryn.pl lub z Urzędu Miejskiego w Moryniu Plac Wolności 1, parter pok. Nr 1.
Ankiety należy składać do dnia 15.08.2019 r.