Po raz kolejny chojeńscy radni sprzeciwili się likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Jednogłośni natomiast byli podczas głosowania za przyjęciem protokołu kontroli komisji rewizyjnej z funkcjonowania chojeńskiego ZGM-u, w którym piszą o wielu uchybieniach mających wpływ na działalność Zakładu.


W czwartek 24 maja, podczas trzeciego posiedzenia zakończyły się obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Chojnie. Tego dnia radni głosowali nad projektem uchwał w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z przeprowadzonej kontroli w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz nad jego likwidacją.

Podczas trwającej raptem pól godziny sesji radni liczbą 9 głosów przeciw i 1 za, sprzeciwili się likwidacji Zakładu. W głosowaniu natomiast udziału nie brał radny Stanisław Drapaluk, który był obecny na sesji podczas głosowania.

Radna Elżbieta Lach podczas sesji odczytała zgromadzonym wnioski trwającej ponad półtora roku kontroli Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzonej przez komisję rewizyjną obecnej Rady Miejskiej w Chojnie. Na podstawie otrzymanych dokumentów i wypowiedzi byłego dyrektora chojeńskiego ZGM-u Przemysława Górnego i po ich analizie, członkowie komisji uznali, iż funkcjonowanie Zakładu należy ocenić jako wysoce naganne i wymagające natychmiastowej interwencji.

Poniżej przedstawiamy wnioski pokontrolne sformułowane przez komisję:

1. W wyniku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa na szkodę Gminy Chojna, polegającego na przekroczeniu uprawnień' przez funkcjonariuszy publicznych pana Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Przemysława Górnego oraz Burmistrza Gminy pana Adama Fedorowicza, poprzez niezgodne z przepisami prawa sporządzanie dokumentów, pism (antydatowanie), bezpłatne udostępnianie pomieszczeń w PNCKiS, jak również nie naliczenie dodatkowych opłat przez Dyrektora ZGM w lokalu komunalnym w Krajniku Górnym nr 26, w związku z przebudową zaadoptowanej części mieszkalnej i zwiększeniem powierzchni lokalu, którego najemcą jest Burmistrz Gminy Chojna pan Adam Fedorowicz. Powodując powstanie nieuzasadnionych kosztów poniesionych przez Gminę Chojna - konsekwencją tego jest - zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa. Do wykonania zawiadomienia zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Chojna.

2. W związku z zadłużeniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie i nie otrzymywaniem stosownych dokumentów i wyjaśnień komisja rewizyjna stwierdza celowe i nierzetelne prowadzenie rejestru pism przychodzących jak i wychodzących. W rejestrach jest pozostawiona wolna numeracja co pozwala na wpisanie i dołączenie pism powstałych w późniejszym terminie. W związku z powyższym komisja ma wątpliwości co do rzetelności i prawidłowości funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie wnosi o przeprowadzenie audytu finansowego w ZGM oraz zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.