Od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. 11 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela oraz służył do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej nazywany profilem osobistym, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online, natomiast w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN. Ponadto w warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, a także fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz, który zapewni szybszą odprawę jego właściciela na lotniskach. W nowym dowodzie osobistym przewidziano też przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

E-dowód wydawany będzie osobom, którym ukończyła się ważność obecnego dokumentu. Proces wymiany dowodów rozłożony zostanie na 10 lat i potrwa do 2029 r. Po upływie tego okresu wszyscy obywatele posługiwać się będą e-dowodami, które zastąpią kartę zdrowotną.