Zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii i złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie wniosku jako Lidera projektu realizowanego w partnerstwie z OSP Widuchowa o przyznanie pomocy w trybie konkursowym na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie", miło nam poinformować, że zgodnie z przedstawioną listą rankingową wniosek otrzymał dofinansowanie.

Spośród 13 projektów, które spełniły kryteria i otrzymały dofinansowanie wniosek OSP Krzywin znalazł się na 9 miejscu z wnioskowaną i przyznaną kwotą dofinansowania 1 479 325,55 zł. Wartość dofinansowania to niemało bo, aż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Dodatkowo zgodnie Uchwałą Rady Gminy Widuchowa z dnia 20.12.2018 r. Nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019 w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 280 000,00  zł jako wkład własny na zakup średnich samochodów ratowniczo gaśniczych.
Do przyjazdu nowych samochodów jeszcze daleka droga, ale pierwsze prace rozpoczną się zaraz po podpisaniu umowy na dofinansowanie.