W związku z przypadkami szkód wyrządzonych przez wilki na terenie gminy Moryń informujemy o procedurach postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk, danych teleadresowych do zgłaszania szkód „wilkowych” oraz prezentujemy informacje ogólne o wilku.

Dane teleadresowe do zgłaszania szkód „wilkowych” w Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Kontakt: ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 201 tel. kom. 664 423 607
Zgłoszenie szkody Poszkodowany po stwierdzeniu szkody wyrządzonej przez wilki dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, zwanego dalej „wnioskiem”, w postaci papierowej albo elektronicznej do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego – do dyrektora parku narodowego.

Zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie podając następujące informacje:
adres zamieszkania poszkodowanego wraz z numerem telefonu kontaktowego,
lokalizacja powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, odcinek drogi na której powstała szkoda),
rodzaj szkody (gatunek zagryzionego zwierzęcia, kolizja komunikacyjna itd.) i liczbę,
czas wyrządzenia szkody.

Poszkodowany powinien zabezpieczyć ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej wystąpienia i oczekiwać na przybycie pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, niedopuszczalne jest przenoszenie zagryzionych zwierząt. Nieprzestrzeganie tej zasady, powodujące zatarcie śladów, może skutkować nieuznaniem szkody, jako szkody wyrządzonej przez zwierzęta chronione.
Link do strony z umożliwiającej pobranie wniosku w wersji elektronicznej, zawierającej również informacje o wymaganiach formalnych dotyczących wniosku:

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete- ochrona-gatunkowa

Pliki do pobrania
Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych - wilki- człowiek (268.88 KB)
file:///C:/Users/Laptop%20ono24/Downloads/zal.%20nr%202%20Procedura%20postepowania%20w%20sytuacjach%20konfliktowych.pdf