Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły. Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

OBWIESZCZENIE
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Zadania 1A.2 - Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik (nazywany dalej Projektem Planu Zarządzania Środowiskiem). 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych, przy jednoczesnej rezygnacji z bezpośrednich spotkań otwartych.

Każdy zainteresowany może:

  1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 08.12.2020 r. do dnia 07.01.2021 r. włącznie (20 dni roboczych) poprzez strony internetowe:
  1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1A.2 POPDOW”, 
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl, 
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 175 w godzinach 15.00-16.00

w dniach od dnia 08.12.2020r. do dnia 07.01.2021r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:
Anna Durka, adres e-mail: anna.durka@wody.gov.pl).

W 20 dniu roboczym udostępnienia dokumentu tj. w dniu 07.01.2021 r., w godz. 17:00-19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (m.in. Kurier Szczeciński, portal wszczecinie.pl), a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.