Uprzejmie informujemy, że XX sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady.
4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski Komisji.

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2015.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie. 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11. Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/313/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Chojna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Chojna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Heweliusza).

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie za 2015 rok.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna. 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.