Budowa boiska sportowego w Krajniku Górnym, doposażenie placów zabaw czy montaż siedzisk dla zawodników rezerwowych na boisku w Lisim Polu, to tylko część z inwestycji, jakie mają zostać wykonane na terenie kilku miejscowości przynależnych do gminy Chojna.


Zgodnie z podpisaną 21 grudnia 2017 r. Umową o przyznaniu pomocy, Gmina Chojna przystępuje do realizacji Operacji pn: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres operacji obejmuje poprawę istniejącej oraz stworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w wybranych miejscowościach z terenu gminy Chojna. 

W ramach Operacji planowane jest: 

  • zamontowanie bramek do mini piłki nożnej oraz wymiana części urządzeń zabawowych i doposażenie w nowe urządzenia placu zabaw w Krajniku Dolnym,
  • montaż siedzisk dla zawodników rezerwowych na terenie boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia oddzielającego teren rekreacyjny od boiska w Lisim Polu, 
  • budowa wraz z wyposażeniem oraz ogrodzenie boiska sportowego do mini piłki nożnej w Krajniku Górnym, 
  • wyposażenie placu zabaw w Stokach, 
  • wymiana urządzeń zabawowych oraz remont ogrodzenia placu zabaw w Kamiennym Jazie. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 102.707,20 zł w tym wartość dofinansowania ze środków EFRROW – 65.352,00 zł, natomiast wkład własny gminy Chojna – 37.355,20 zł.

Realizacja zadań przewidziana jest na II i III kwartał 2018 r.