Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu w roku ubiegłym i głosowanie nad udzieleniem absolutorium, to dwa główne punkty obrad podejmowane dziś podczas sesji Rady Miejskiej w Moryniu.


Głosowanie nad absolutorium było jednym z najważniejszych punktów obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Moryniu. Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi radni zagłosowali jednomyślnie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem podczas sesji było podpisanie w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja oraz Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Ewy Dudar umów o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie "Granty Sołeckie 2017". Umowy w imieniu Sołectwa Gądno podpisał sołtys miejscowości Katarzyna Kupczyk oraz Sołtys Starego Objezierza Teresa Kuzior.

Przypomnijmy, Sołectwo Gądno w ramach dotacji otrzymało kwotę 10 ty. zł na projekt pn. "Zagospodarowanie pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w Gądnie na Kawiarenkę Kreatywną", zaś Sołectwo Stare Objezierze kwotę w wysokości 10 tys. zł na zadanie pn. "Wyloguj się z sieci-zaloguj się na boisku".