10 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi Rada Miejska w Chojnie nie udzieliła absolutorium burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi.


Co zamierzali, to zrobili.

- "W toku wykonywania budżetu, burmistrz nie kierował się w pełni zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi (...) co doprowadziło w dużym stopniu do pogorszenia sytuacji finansowej gminy".

To tylko fragment opinii Komisji Rewizyjnej, która zwróciła się do Rady Miejskiej w Chojnie z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015.

Zgodnie z art. 28a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku nieudzielenia burmistrzowi absolutorium rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium.

Jak będzie w tym przypadku? Dowiemy się niebawem.