Berliński Senat przyjął rozporządzenie w sprawie zmiany berlińskich przepisów dotyczących ochrony przed infekcjami koronaawirusem SARS-CoV-2. Chociaż Polska jest uważana za obszar ryzyka ze względu na wysoki wskaźnik infekcji koronowych,  Berlin utrzymał w mocy wyjątek od kwarantanny, mówiący o tym, że wyjazdy do Polski są możliwe na okres do 24 godzin bez konieczności poddawania się kwarantannie po powrocie do Berlina.


W poniedziałek Senat przyjął rozporządzenie w sprawie rewizji berlińskich przepisów dotyczących ochrony przed infekcjami koronaawirusem SARS-CoV-2. Nowe rozporządzenie zawiera następujące istotne zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia w sprawie ochrony przed zakażeniami, ale najważniejsze zapisy z punktu widzenia mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego zostały utrzymane:


“§ 22 Wyjątki od krajowej kwarantanny
(1) Przepis § 21 ust. 1 zdanie pierwsze nie ma zastosowania do osób wjeżdżających na terytorium kraju związkowego Berlin wyłącznie w celu przejazdu tranzytem; osoby te muszą opuścić terytorium kraju związkowego Berlin najszybszą trasą w celu zakończenia przejazdu.
(2) Nie są objęte art. 21 ust. 1 zdanie pierwsze,
 1. osoby, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiednimi spędziły mniej niż 24 godziny na obszarze ryzyka w rozumieniu § 2 nr 17 ustawy o ochronie przed zakażeniami lub które wjeżdżają na terytorium Kraju Związkowego Berlin tylko na okres do 24 godzin


Rozporządzenie wejdzie w życie 16 grudnia 2020 r. i będzie początkowo obowiązywać do końca 10 stycznia 2021 r. Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/.


Inne ważne zmiany to:

 • Opuszczenie własnego domu lub zwykłego miejsca zamieszkania jest dopuszczalne tylko z ważnych powodów, na przykład w celu zrobienia zakupów, wykonywania czynności zawodowych, mandatowych, honorowych lub innych, w celu odwiedzenia lekarza, w celu uczestniczenia w urzędowych lub sądowych wizytach, w celu indywidualnej cichej kontemplacji w kościołach, meczetach, synagogach i domach innych wspólnot religijnych i ideologicznych, jak również w celu uczestniczenia w nabożeństwach, w odwiedzinach małżonków lub partnerów życiowych oraz w celu wykonywania prawa do opieki lub kontaktów w danej sferze prywatnej, opiekować się zwierzętami i dbać o nie, uprawiać ziemię ogrodniczą lub rolniczą, uczestniczyć w wydarzeniach, spotkaniach, wizytach lub prywatnych zgromadzeniach dopuszczonych na mocy niniejszego rozporządzenia, a także uczęszczać do szkół i instytucji opiekuńczych, pomagać niepełnosprawnym i opiekować się dziećmi w celu skorzystania z tamtejszych usług opiekuńczych lub towarzyszyć lub odbierać osoby, którymi się tam opiekuje.

 • Aktywność sportowa jest dozwolona tylko w pojedynkę lub z inną osobą bez kontaktu i zgodnie z przepisami dotyczącymi odległości.

 • Spożycie napojów alkoholowych w zewnętrznych miejscach publicznych jest zabronione.

 • W okresie od 24 grudnia do końca 26 grudnia 2020 r. imprezy prywatne są dozwolone tylko z małżonkami lub partnerami życiowymi, członkami własnego gospodarstwa domowego lub z członkami maksymalnie czterech innych gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem limitu pięciu osób obecnych w tym samym czasie i nie licząc ich dzieci do 14 roku życia, lub z maksymalnie czterema krewnymi nienależącymi do własnego gospodarstwa domowego, rodzeństwem i członkami ich gospodarstw domowych oraz ich dziećmi do 14 roku życia.

 • Usługi całodziennego i nocnego zakwaterowania w ramach pomocy dla bezdomnych pozostają otwarte dla podstawowej opieki zainteresowanych osób.

 • Publiczne i niezależne szkoły, w tym instytucje edukacyjne drugiej szansy oraz pozaszkolne i dodatkowe ośrodki wsparcia i opieki, nie mogą być otwarte regularnie.
 • To samo dotyczy ośrodków kształcenia dorosłych i innych instytucji ogólnego kształcenia dorosłych, szkół muzycznych, młodzieżowych szkół artystycznych, młodzieżowych szkół komunikacyjnych, szkół ogrodniczych i samodzielnych instytucji w rozumieniu ustawy szkolnej oraz podobnych instytucji edukacyjnych dla małoletnich.

 • Szkoły podstawowe mogą zapewnić opiekę w nagłych wypadkach, w szczególności dla dzieci rodziców, których działalność zawodowa jest niezbędna do utrzymania życia publicznego, oraz dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Senacki Departament ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny decyduje o wyborze placówek i osób uprawnionych do korzystania z opieki w nagłych wypadkach.

 • Nie ma regularnego funkcjonowania placówek opieki dziennej dla dzieci. Rodzice, których dzieci są pod opieką w placówkach opieki dziennej, proszeni są o zorganizowanie opieki w innym miejscu, o ile to możliwe, i o korzystanie ze struktur opieki dziennej tylko w przypadkach absolutnej konieczności w celu ograniczenia liczby kontaktów w tej dziedzinie. 

 • W przypadkach, gdy ze względu na sytuację infekcyjną rozmieszczenie personelu specjalistycznego w placówkach jest ograniczone, Departament Senatu odpowiedzialny za sprawy młodzieży i rodziny może ustalić dalsze szczegóły, aby mimo to móc zapewnić zakres opieki zgodnie z wymogami higieny określonymi w ustawie o promocji opieki dziennej nad dziećmi. Można zaoferować opiekę w nagłych wypadkach.

 • Punkty sprzedaży w rozumieniu ustawy o otwieraniu sklepów w Berlinie nie mogą być otwierane. Z zakazu wyłączone są punkty sprzedaży detalicznej żywności i napojów, wyrobów tytoniowych, artykułów piśmienniczych, gazet, czasopism, książek i artykułów dla zwierząt domowych, apteki, placówki zajmujące się zakupem artykułów medycznych, a także aparatów słuchowych i wizualnych oraz punkty sprzedaży detalicznej choinek świątecznych, apteki, sklepy ze zdrową żywnością, stacje benzynowe, usługi odbioru i dostawy, cotygodniowe targi z ograniczeniem do asortymentów dopuszczonych do handlu detalicznego, zaopatrzenie rzemiosła handlowego, warsztaty rowerowe i samochodowe oraz handel hurtowy.

 • Sprzedaż fajerwerków i innych artykułów pirotechnicznych jest zabroniona.
 • Zabrania się organizowania jarmarków bożonarodzeniowych, targów, jarmarków sztuki i jarmarków używanych (pchle targi), kiermaszy specjalnych i świąt publicznych.

 • W dniu 31 grudnia 2020 r. między godziną 14.00 a 6.00 dnia następnego zabrania się podawania, dystrybucji i sprzedaży napojów alkoholowych

 • W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r. włącznie zakazuje się przebywania i używania fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych na ulicach, placach i terenach zielonych. Departament Spraw Wewnętrznych i Sportu Senatu wyznaczy te miejsca w porozumieniu z Departamentem Zdrowia, Opieki i Równości Senatu. Oznaczenie to jest ogłaszane w berlińskim dzienniku urzędowym i może również przewidywać wyjątki dla profesjonalnego używania fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych. Przejście przez wyżej wymienione miejsca nie jest uznawane za pobyt. Zakaz pobytu nie ma zastosowania w przypadkach nagłych lub szczególnych potrzeb.

 • W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r. włącznie zgromadzenia w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej i art. 26 Konstytucji Berlina są zabronione.