Nawet przez 15 lat osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła się ubiegać o dopłatę do czynszu. Głównym kryterium branym pod uwagę podczas przyznawania dopłat, będzie wysokość dochodu wykazanego przez najemcę. Wypłata dofinansować ruszyć ma z początkiem stycznia 2019 r.


W poniedziałek  6 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

O wsparcie ubiegać się będą mogły rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy, których nie stać na zakup bądź wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Z wsparcia będą mogły skorzystać także osoby, których dochód jest wysoki i nie daje możliwości ubiegania się o najem mieszkania komunalnego. Głównym kryterium podczas ubiegania się o dopłatę do czynszy będzie dochód najemcy.

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS. W przypadku każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym limit 60 % jest zwiększany o 30 pkt. procentowych. Zgodnie z zapisem ustawy, beneficjenci co roku będą weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające ich do otrzymywania dopłat.

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

  • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
  • jest najemcą mieszkania:oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną (mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji),
  • zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej, w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),
  • spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:osiąga względnie niższe dochody, tj. na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,
  • nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,
  • zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,
  • zawarła umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,
  • ma zdolność czynszową – jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Co należy zrobić, aby otrzymać dopłatę:
1. Sprawdź listę gmin uczestniczących w programie w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybierz lokalizację mieszkania.
2. Skontaktuj się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub zapoznaj się z informacjami o możliwości najmu takiego lokalu na jej stronie internetowej.
3. W trakcie naboru organizowanego przez gminę złóż wniosek o zawarcie umowy najmu i dokumenty potwierdzające, że Twoje gospodarstwo domowe spełnia warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy. Pamiętaj, że Twoja aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej.
4. Jeśli spełniasz warunki gminy, znajdziesz się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu.
5. Jeśli spełniasz wymagania w zakresie zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiedniej wysokości kaucja), wynajmujący poinformuje Cię o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej).
6. Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) złóż wniosek o dopłaty w urzędzie gminy. Do wniosku dołącz:
a) kopię umowy najmu/umowy rezerwacyjnej,
b) oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w Twoim gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych itd.
7. Pamiętaj, że gmina może Cię wezwać do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń, a także samodzielnie ją zweryfikować.
8. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Zostaniesz niezwłocznie poinformowany o rozstrzygnięciu. Informacja o decyzji zostanie także przekazana wynajmującemu.
9. W przypadku przyznania Ci dopłat wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę będziesz zobowiązany zapłacić bezpośrednio wynajmującemu. Dopłata zostanie przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

Dopłaty do najmu mieszkania mają obowiązywać przez 15 lat. W 2019 roku na dopłaty ma zostać przeznaczone 200 mln zł. Od 2020 do 2033 r. kwota z poprzedniego roku ma być powiększana o kolejne 200 mln zł. Natomiast dla 2034 r. i dla każdego kolejnego roku dopłata będzie wynosić 3,2 mld zł.