Rozstrzygnięty został przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Babinku. To duży krok w stronę rozwoju wsi, dla wielu mieszkańców możliwość podłączenia się do sieci będzie sporym ułatwieniem.


Budowana sieć kanalizacyjna odbierała będzie ścieki z zabudowy mieszkalnej i odprowadzała poprzez rurociągi tłoczne do projektowanej kontenerowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia przeznaczona jest dla obsługi ścieków komunalnych doprowadzanych projektowanym rurociągiem tłocznym do przepompowni na terenie oczyszczalni sterowanej automatyką oczyszczalni. Przedsięwzięcie zostało przyjęte przez gminę Banie ze względu na potrzebę ochrony wód i uporządkowania gospodarki ściekowej. Władze gminy uważają również, że nowoczesna instalacja będzie podnosiła atrakcyjność gospodarczą gminy. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe dla miejscowości Babinek. Do przetargu stanął tylko jeden oferent, firma SANBUD z Myśliborza, która zaproponowała cenę nieco ponad 3,12 miliona złotych.