25 czerwca br., podczas XXIII sesji, Rada Miejska Dębna rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok. Następnie po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok, informacją o stanie mienia, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, radni udzielili Burmistrzowi Dębna Grzegorzowi Kulbickiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 r.

W sesji udział wzięło 15 radnych, z czego 13 głosowało za udzieleniem absolutorium, 1 głosował przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu.

Dochody Gminy Dębno w roku 2019 wyniosły 116,6 mln złotych (109,7 mln zł w 2018r.) i zostały wykonane o 4,4 % ponad zakładany plan. Budżet po stronie wydatków wykonano w kwocie 119,6 mln złotych (112,4 mln zł w 2018r.), co stanowiło 93,70% planu, z tego na wydatki bieżące przypadło 96,3 mln zł (89,4 mln zł w 2018r.) ogółu wydatków, a na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 23,3 mln zł (23,0 mln zł w 2018r.). Wykonanie roku 2019 zamknęło się niedoborem w wysokości -2,98 mln złotych. Niedobór budżetowy to ujemny wynik wykonania budżetu czyli różnica pojawiająca się wtedy, gdy dochody budżetu są niższe od wydatków budżetu. Po rozliczeniu przychodów, zrealizowanych  w kwocie 23,6 mln zł i rozchodów, zrealizowanych w kwocie 5,98 mln zł, wynik budżetu zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 14,6  mln złotych. 

Rozliczenie budżetu - wynik za 2019 rok
Lp.WyszczególnieniePlan po zm.Wykonanie%
1. Dochody 111 723 885 zł  116 607 325 zł 104,37%
2. Wydatki

 127 617 776 zł

119 584 126 zł 93,70%
3. NIEDOBÓR/NADWYŻKA

- 15 893 891 zł

- 2 976 801 zł 18,73%
4. ROZCHODY  6 026 458 zł 5 976 458 zł 99,17%
5. RAZEM - 21 920 349 zł - 8 953 260 zł 40,84%
6. PRZYCHODY 21 920 349 zł 23 582 987 zł 107,58%
Wolne środki na  31.12.2019 rok - zł 14 629 728 zł  

Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe Gminy za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl w zakładce Prawo lokalne/Budżet Gminy/Sprawozdania z wykonania budżetu.