Trzysta złotych, tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Na podstawie rządowego programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Na Pomorzu Zachodnim wsparciem objętych zostanie blisko 190 tysięcy dzieci.


Świadczenie "Dobry Start" przysługiwać będzie raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Wzór wniosku o świadczenie w ramach programu jest już gotowy do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki uruchomił także infolinię, gdzie pod numerem telefonu  91 43 03 013, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 uzyskać można informacji na temat programu.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.


Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.