W poniedziałek 6 sierpnia funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zatrzymali Wójta Gminy Bielice oraz Sekretarza i Skarbnika Gminy. Podejrzanym zarzuca się m.in. działania korupcyjne oraz przestępstwa związane z przekroczeniem uprawnień, które naraziły naraziły płynność finansową gminy, a szkody szacowane są na kwotę 1 304 881,29 zł.


Śledztwo w przedmiotowej sprawie wszczęte zostało 1 lutego 2016 r. w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w trakcie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Bielice za lata 2011-2014 przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie.

- Z jego ustaleń wynika, że funkcjonariusze publiczni odpowiedzialni za realizację zadań własnych Gminy Bielice, w okresie objętym postępowaniem zawarli niecelowe i niegospodarne umowy z podmiotami spoza sektora bankowego naruszając szereg przepisów prawa, w szczególności ustawę o finansach publicznych, rachunkowości czy prawa zamówień publicznych, przejawiających się między innymi w przekraczaniu limitów zadłużenia przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Bielice za lata 2012 – 2015, prowadzeniu nierzetelnie ksiąg rachunkowych oraz przedstawianiu niezgodnego z rzeczywistością obrazu kondycji finansowej Gminy w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za lata 2012-2014, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji bezpośrednio zagrażającej utracie płynności finansowej Gminy, wobec braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań i skutkowało wyrządzeniem Gminie szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 1 304 881,29 zł - wyjaśnia Małgorzata Wojciechowicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Wątek objętymi zarzutami korupcyjnymi związany jest z budową oczyszczalni na terenie Gminy Bielice. W toku postępowania administracyjnego związanego z realizacją tej inwestycji Wójt Gminy Bielice Zdzisław T., współdziałając z Sekretarzem Gminy Kamelą W., uzależnił zaniechanie podjęcia czynności polegającej na złożeniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę, od wydania przez członka zarządu spółki związanej z tą inwestycją łapówki w kwocie 1 250 000 zł z tytułu rzekomego obniżenia wartości nieruchomości położonych w pobliżu inwestycji.

W poniedziałek 6 sierpnia w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty.

- Zdzisławowi T. pełniącemu funkcję wójta Gminy Bielice przedstawiono zarzut o popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień, skutkującego wyrządzeniem Gminie Bielice szkody w wielkich rozmiarach, w kwocie 1.304.881,29 zł w związku z podpisywaniem umów z podmiotami spoza sektora bankowego oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przestępstwa korupcyjnego. Kameli W. pełniącej funkcję Sekretarza Gminy Bielice, która czynnie współdziałała z Wójtem Gminy Bielice w popełnieniu czynu o charakterze korupcyjnym przedstawiono zarzut przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Natomiast Halinie B. pełniącej funkcję Skarbnika Gminy Bielice, czynnie współdziałającej z Zdzisławem T. w popełnieniu czynu związanego w wyrządzeniem szkody Gminie Bielice zarzut nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz nadużycia zaufania - wyjaśnia Małgorzata Wojciechowicz.

Wobec Zdzisława T. i Kameli W. prokurator skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec Haliny B. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zawieszenia w czynnościach skarbnika Gminy Bielice, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i świadkami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.